OM LEGIONELLA

Hva er legionella, og hvordan kan legionella forebygges og bekjempes?

Legionellabakterien kan forårsake legionærsykdom og pontiacfeber. En fellesbetegnelse på begge sykdommene er legionellose:

  1. Legionærsykdommen er en alvorlig lungebetennelse. Særlig hos eldre og immunsvekkede kan sykdommen være dødelig.
  2. Pontiacfeber er vanligvis en mild influensaliknende sykdom med feber, hodepine og muskelsmerter.

Legionellabakterien finnes i naturen i overflatevann og jordsmonn. Men den finnes også i vannanlegg og vannrør. For at den skal være farlig må den kunne vokse og formere seg. Det gjør den best i rør og ledningsnett med begroing (biofilm) og ved temperaturer mellom 20 og 50 ºC. Ved temperaturer over 35 ºC øker de sykdomsfremkallende egenskapene, virulensen. Erfaringer viser at temperaturer over 60 ºC hindrer bakterien i å etablere seg og vokse. Tradisjonelt har man derfor kunnet beskjempe legionella med klor og varmtvann.

I dag vet vi imidlertid at legionellabakterier kan overleve både desinfisering og varmebehandling fordi de kan «gjemme» seg i amøber. Der lever de beskyttet og kan vokse og formere seg helt til amøben sprekker. Skal man effektivt drepe legionellabakteriene, må man også sørge for å fjerne amøbene. Det betinger nye og andre behandlingsmåter enn de tradisjonelle. Apurgos løsning fjerner både amøbene og de skadelige bakteriene.

HVORDAN SMITTER BAKTERIEN?

Legionella smitter ved at vanndamp/små vanndråper (aerosoler) som er infisert med legionellabakterier pustes ned i lungene.  Det kan være via dusjhoder, vannkraner, luftrenseanlegg, boblebad, innendørs fontener, befuktningsanlegg og liknende innretninger – både hjemme, på hoteller, sykehjem og andre offentlige steder og institusjoner. Legionellose smitter ikke mellom mennesker. Det er heller ikke farlig å svelge vann selv om vannet skulle inneholde legionellabakterier.

Det forekommer stadig nye legionellautbrudd. Det er ikke spørsmål «om» det vil ramme på nytt, men «når» og «hvor». I Norge er det rundt 40 tilfeller av legionærsykdommen per år.

HVORDAN BEKJEMPES LEGIONELLA?

Et legionellautbrudd er svært krevende å bekjempe. I tillegg til de helsemessige utfordringene man står overfor, må hele vanninnretningen renses og desinfiseres. Tradisjonelt skjer det ved hjelp av kjemikalier og varmtvannsspyling. Det er en omstendelig og tidkrevende prosess og svært kostnads- og ressurskrevende.

Det sier seg selv at det beste er å være føre var. Kan man forebygge legionella, vil man unngå at vannet blir infisert. Apurgos M3-system forebygger effektivt at bakterien får etablere seg og gir et trygt og rent forbruksvann. Det er i tillegg en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning.

Anleggseier

Folkehelseloven pålegger kommuner og anleggseiere et ansvar for miljørettet helsevern. Det betyr at man skal ha oversikt og kontroll over miljøfaktorer som kan ha innvirkning på folks helse. Forskrift om miljørettet helsevern er en generell presisering av Folkehelselovens kapittel 3. Den sier bl.a. at «Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe». Kapittel 3a i forskriften presiser krav om å hindre spredning av Legionella via aerosoler.

Helsepersonell