ANDRE TJENESTER

Legionellakontroll: Hvilken løsning passer for deg?

FULLT PROGRAM

Apurgos mest omfattende og  kostnadseffektive program. Det gir deg tilgang til alle våre tjenester:

Risikovurdering, vannanalyser, avvikshåndtering og serviceavtale. (Se beskrivelser nedenfor.)

DELTJENESTER

Vi tilbyr også deltjenester innenfor ett eller flere av følgende områder:

Riskovurdering, vannanalyser, avvikshåndtering og serviceavtale. (Se beskrivelser nedenfor.)

Risikovurdering er en del av en virksomhets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll). Risikovurdering av Legionella er forskriftsbelagt. (Forskrift om miljørettet helsevern.)

Apurgo vurderer alle innretninger med risiko for å spre Legionella. Risikovurderingen legger grunnlaget for et videre driftsprogram for forebygging, fjerning og kontroll av Legionella, og skal minimum oppdateres årlig, i tråd med gjeldende forskrifter.

En risikovurdering innbefatter å

  • identifisere alle innretninger med risiko for å spre Legionella via aerosol (dråper) og/eller aspirasjon (innånding)
  • identifisere eventuelle avvik ved anleggene
  • kartlegge hva blir gjort for å hindre vekst og overføring av Legionella
  • vurdere sannsynlighet for bakterievekst
  • vurdere grad av aerosoldannelse
  • vurdere risiko for smitte
  • gi anbefalinger om eventuell avvikshåndtering, tekniske utbedringer, drift, vedlikehold og dokumentasjon

Kartlegging av bygg med inspeksjon av beredere, temperaturmålinger, skisser av anleggene, lokalisering av blindsoner, bakterieprøver m.m. blir gjennomført av våre serviceteknikere eller våre samarbeidspartnere. Fagpersoner og akkrediterte analyseselskap utformer rapporter og gjør vurderinger som er tilpasset risikonivået, og foreslår et videre program for legionellakontroll.

Apurgo tilbyr mikrobiologiske analyser av Legionella både ved dyrkning-  og ved PCR metode. Ved behov tilbys også analyser av generelt bakterienivå (kimtall) og drikkevannskvalitet. Analysene utføres av et uavhengig akkreditert laboratorium, Trondheim Analysesenter eller KystLab AS.

Antall og frekvens av vannanalyser bestemmes ved en risikovurdering av anlegget. Ved enkelte typer anlegg (kjøletårn, befuktningsanlegg, innendørs fontener, boblebad og enkelte luftskrubbere) er det krav om minimum månedlige analyser (Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a).

Apurgo gir råd og kan gjøre strakstiltak ved høyt bakterienivå i vannet.

Ved funn av Legionellabakterier eller ved mistanke/bekreftet sykdom, vil det ofte være behov for rengjøring og desinfeksjonstiltak. Rørnett i nye bygg bør også renses før det tas i bruk. Hvilke metoder som benyttes avhenger bl.a. av anleggstype og vil vurderes fra gang til gang.

Sjokkoppvarming
Dette er et desinfeksjonstiltak som kan benyttes ved dusjanlegg. Det anbefales hovedsakelig ved mindre – middels store anlegg, hvor man er sikker på at man har tilstrekkelig med varmtvann og høye nok temperaturer til å desinfisere hele anlegget. I store anlegg hvor det er vanskelig å få høye nok temperaturer til alle deler, eller i anlegg med mye biofilm eller mange blindrør, vil dette ikke være en hensiktsmessig metode.

Rengjøring og desinfeksjon
Denne metoden kan benyttes ved de fleste anleggstyper. Dersom man bruker et produkt som både er rengjørende (fjerner biofilm) og desinfiserende, så er dette den sikreste metoden for raskt å bli kvitt bakteriene. Ved bruk av kjemisk rengjøring vil gjenvekst av bakterier raskt kunne oppstå dersom det er soner som ikke lar seg behandle. Det er derfor viktig at man også gjør tiltak for å fjerne blindrør og eventuelt installerer permanent system for å forebygge gjenvekst av bakterier. Apurgo har svært gode erfaringer og referanser med denne typen oppdrag, og har gode produkter som både virker rengjørende og desinfiserende.

Apurgo tilbyr både total service og vedlikehold av bygget eller service og vedlikehold på deler av installasjonene.

Serviceavtale for legionellakontroll innbefatter

  • Program for ettersyn, vedlikehold, kontroll og dokumentasjon i hht risikovurdering av de enkelte bygg
  • Loggsystem for all dokumentasjon i nettbasert skyløsning

Uavhengig av hvilken anleggstype (dusjanlegg, kjøletårn, boblebad osv.) det er snakk om eller vannbehandlingsmetode som benyttes, må det utføres ettersyn og vedlikehold. Typiske oppgaver er temperaturmålinger, kjemiske og mikrobiologiske analyser, ettersyn av vannbehandlingsutstyr, gjennomspyling av lite brukte tappesteder, rengjørings- og desinfeksjonstiltak.

Dette kan ofte gjøres av det lokale driftspersonellet (Vi gir nødvendig opplæring), men Apurgo kan også tilby å utføre disse tjenestene. Dersom avvik skulle oppstå, f.eks. en bakterieoppblomstring, vil Apurgo kunne tilby den nødvendige avvikshåndteringen.

Apurgo gjennomfører servicebesøk etter avtalte intervaller, som regel årlig eller halvårlig. Vi gjennomgår anleggene, alle registrerte oppgaver i hht serviceavtalen, analysesvar og målinger. Dette danner grunnlaget for kvalitetssikring og eventuell revisjon av rutinene, samt en forskriftsbelagt årlig oppdatering av risikovurderingen. Apurgo lager rapporter fra alle kontrollbesøk.